Turnaj v Ždani - 1. miesto Turnaj prípravkárov
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Veľkonočné prázdniny

Prečítané: 140x
Riaditeľstvo Základnej školy v Haniske oznamuje žiakom a rodičom školy, že veľkonočné prázdniny sa začínajú v štvrtok 9.4.2020 a končia sa v utorok 14.4.2020. Vyučovanie online formou pokračuje od stredy 15.4.2020. 

Prajeme Vám požehnané veľkonočné sviatky, plné zdravia, spokojnosti a oddychu. Tešíme sa na Vás opäť v stredu!

Zápis detí do prvého ročníka

Prečítané: 325x


Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

vedenie ZŠ Haniska 290 oznamuje, že    

ZÁPIS DETÍ DO 1.ROČNÍKA   pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2020 (štvrtok a piatok)   v čase od 14:00 - 18:00 v priestoroch školy.

 

Vzhľadom k situácii platia pre Zápis nasledovné usmernenia a pokyny:

- zápis sa uskutočňuje bez dieťaťa

- zapisujú sa deti narodené v čase od 1.9.2013 do 31.8.2014 a tiež deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad školskej dochádzky

- zápis prebehne len formou overenia potrebných písomností

- na zápis príde len jeden zákonný zástupca, ktorý prinesie so sebou potrebné dokumenty, ktoré sú na stránke školy na stiahnutie (nie je to podmienkou, môžete to vypísať v škole) :

a) Informovaný súhlas

b) Splnomocnenie

c) Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

d) Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

e) Dotazník

f) Čestné vyhlásenie

g) Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova

- zákonný zástupca si prinesie so sebou občiansky preukaz kópiu rodného listu dieťaťa

- zákonní zástupcovia dieťaťa sú tí, ktorí sú uvedení v rodnom liste, pokiaľ príslušný úrad nestanovil inak (súd)

- prípadné odklady školskej dochádzky budeme riešiť priamo na zápise osobne

 

UPOZORNENIE - Zápis bude prebiehať za nasledovných hygienických opatrení:
Vstup do budovy školy bude možný tak, že rodič, resp. zákonný zástupca bude vstupovať vždy po jednom. Zároveň je povinné prekrytie úst a nosa a podľa možností aj ochranné rukavice. Odporúčame priniesť si tiež vlastné pero. 

Aby sme predišli masovejšiemu stretu ľudí, ponúkame elektronickú formu zápisu. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. č. 0908607995, 0903563304, príp. mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Hoci je súčasná situácia pre všetkých náročná,

srdečne Vás na Zápis pozývame.

Veríme, že spoločne všetko zvládneme.

 
Link na stiahnutie dokumentov: https://haniskaskola.edupage.org/a/informacie-k-zapisu-do-1-rocnika

Video o našej škole: https://www.youtube.com/watch?v=xLwSqX48tLY&feature=youtu.be

Výzva pre žiakov školy - ,,challenge"

Prečítané: 110x
Milí žiaci, 

aj nám veľmi chýba škola a hlavne vy, naši žiaci. Aby sme boli s Vami aspoň trošku ,,online", tak sme vymysleli pre Vás malú výzvu - ,,challenge". Ukážte nám, ako prežívate danú situáciu, ako sa online učíte, aké máte rúška. Vaše fotky, príspevky radi zverejníme. Môžete ich zasielať cez edupage alebo messenger pani učiteľke Beliovej, resp. na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Už teraz sa tešíme!

Chýba mi škola
Chýba mi škola Chýba mi školaInformácie k zápisu do 1. ročníka

Prečítané: 128x

Na základe usmernenia ministra školstva Branislava Gröhlinga sa zápis do prvého ročníka ZŠ uskutoční od 15. do 30.apríla a to bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Ideálne elektronickou formou. 


Elektronickú prihlášku získate tu: https://haniskaskola.edupage.org/register/.

O presných termínoch zápisu Vás budeme včas informovať. Prosíme aj naďalej sledovať stránku školy.  


Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania: 

  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.Predčasné zaškolenie žiakov

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

 
Niečo o našej škole
Základná škola, Haniska 290 je školou rodinného typu. Školu navštevuje 257 žiakov, vyučovanie prebieha v 13 triedach. Základná škola v Haniske Vám ponúka:

V oblasti vzdelávania:
- kvalifikovaný pedagogický kolektív
- najnovšie metódy a formy vyučovania (Hejného metóda vyučovania matematiky, projektová, problémová)
- širokú ponuku cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, talianský)
- vynikajúce výsledky v predmetových olympiádach, športových súťažiach, Testovaní 5, Testovaní 9
- zapojenie sa do vedomostných súťaží a porovnávaní v rámci celej Slovenskej republiky: Komparo 4., 6., 9. ročník, Matematický Klokan, Klokanko, Maks, Maksík, Všetkovedko, Expert geniality show, pripojenie školy na sieť edunet – možnosť elektronického testovania
- príjem žiakov aj počas školského roka

Zapojenie školy do projektov:
1. multilaterálny projekt Comenius 2012 - 2014, partnerstvo so školami vo Veľkej Británii, Rakúsku a Poľsku
2. Erasmus + 2014-2016, partnerstvo so školami v Španielsku, Portugalsku, Slovinsku, Turecku
3. Erasmus + 2018-2020, partnerstvo so školami v Portugalsku, Turecku, Holandsku, Taliansku - výmenné pobyty žiakov
4. Projekt V4 partnerstvo so školami v Poľsku, Maďarsku, Česku - výmenné pobyty žiakov
5. Projekt eTwinning, Snailmail my life!, Jeho podstatou je, že naši žiaci (je ich tu zapojených 19) si vymieňajú listy na rôzne témy (ktoré určil koordinátor projektu) so žiakmi z talianskeho mestečka Montorso. Okrem Slovenska je v projekte zapojené aj Poľsko, Francúzsko, Grécko, Bosna a Hercegovina a Taliansko. Mladší žiaci sú zapojení do projektu Questions about our countries, ktorého sme spolukoordinátorom.
6. V súčasnosti máme projekt na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (v hodnote 90 000 eur).
7. Projekt PoP -Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, cez ktorý máme zamestnaných odborných zamestnancov – sociálny pedagóg, školský psychológ a dvaja asistenti učiteľa, ktorí pomáhajú učiteľom v edukačnom procese, v prípade záujmu vedú konzultácie s rodičmi počas konzultačných hodín
8. Projekt ŠIOV – polytechnická výchova - moderné vybavenie odborných učební v hodnote 200 000 eur ( technika, fyzika, chémia, biológia) - príjem žiakov aj počas školského roka

V oblasti vybavenosti:
9. moderné a príjemné prostredie – elektronický školský systém (https://haniskaskola.edupage.org/)– internetová žiacka knižka, elektronická triedna kniha, elektronické odhlasovanie stravy, komunikácia učiteľa s rodičmi pomocou sociálnych sietí
10. školský klub detí otvorený denne od 6:30 do 16:30
11. stravovanie v školskej jedálni – obed
12. všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi, štyri vizualizéry
13. telocvičňa, futbalový štadión, multifunkčné ihrisko, nová posilňovňa, tanečná miestnosť, dopravné ihrisko
14. multimediálna miestnosť, tri počítačové učebne, jazykové učebne, školská knižnica, školská dielňa, školská kuchynka, wifi internet
15. priame autobusové spojenie Belža, Seňa, Kechnec – Haniska

V oblasti mimoškolských aktivít:
1. široká ponuka záujmových krúžkov v počte 13 cez vzdelávacie poukazy: jazykové, športové, výtvarné, šachové, počítačové, tanečné (nové ľudové kroje), doučovania v rôznych predmetoch
2. organizácia výletov a exkurzií doma i v zahraničí, školy v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik
3. oceňovanie reprezentantov školy formou exkurzií a výmenných pobytov po Slovensku aj do zahraničia
4. galéria najúspešnejších žiakov v Sieni slávy
5. zážitkové trávenie školských prestávok- tanečná horúčka, púšťanie skladieb na želanie, separovanie odpadu ( vedenie žiakov k ochrane životného prostredia – environmentálna výchova – akcie ku dňu vody, dňu Zeme, dňu jablka, zveľaďovanie školského prostredia, charitatívne zbierky – hodina deťom, deň narcisov, biela pastelka – viesť žiakov k spolupatričnosti a iné aktivity

Viac informácií na telefónnom čísle 055/6930159 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. www.zshaniska.sk, http://haniskaskola.edupage.org/

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Haniska bude zatiaľ od 15.-30. apríla 2020. Termín budeme upresňovať podľa usmernenia ministerstva školstva.

Na zápis si prosím doneste: - občiansky preukaz - rodný list dieťaťa

Príprava na záp...
Príprava na zápis 3 Príprava na zápis 3
Príprava na záp...
Príprava na zápis 7 Príprava na zápis 7
Príprava na záp...
Príprava na zápis 2 Príprava na zápis 2
Príprava na záp...
Príprava na zápis 5 Príprava na zápis 5

Ďalší úspech!!!

Prečítané: 129x
V mesiaci február sme sa zapojili do 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie - vlastná tvorba. Súťaž bola vyhlásená pre žiakov základných a stredných škôl. V oblasti poézie. Práce hodnotil pedagóg a spisovateľ Valentín Šefčík. Našu školu reprezentovala pod vedením pani učiteľky Palenčárovej, žiačka ôsmeho ročníka, Katka Kačmariková. So svojou básňou získala krásne druhé miesto.  Srdečne blahoželáme! 

Prikladáme aj Katkinu báseň: 

ŠIKOVNÁ NEŠIKA

 

Každé ráno keď sa vzbudím,

začnem premýšľať.

Ako sa mi podarilo

zas na zemi spať?

 

Posteľ nemám malú,

je sťa letisko,

no ja ráno ocitám sa

stále prinízko.

 

To, že nie som športovec

už dávno viem.

Rozbité kolená a zlomené ruky,

bohužiaľ nezapriem.

 

Ale toto?!

Že z postele spadnem?

To snáď ani činnosť

najľahšiu nezvládnem?

 

Dobre, poviem si.

To sa stáva, idem si ja radšej zacvičiť.

No a tento nápad môj,

nič nemôže prevýšiť.

 

Keď som hudbu zapínala,

potkla som sa na papuči.

A v momente keď som spadla,

podo mnou už mačka kňučí.

Rýchlo vstanem, dvihnem mačku,

rezko začnem tancovať,

no po chvíli spomeniem si,

že sa mám rozcvičovať.

 

Úklon vpravo, úklon vľavo,

nasleduje tabletop,

lenže ten je rovný ako

okrúhlej kopuly strop.

 

Po troch pádoch, dychu vybitom

a odretej ruke,

vzdám to radšej,

by ostatní nežili už v muke.

 

Cesta do školy je čarovná,

všímam si bielu krajinku,

je to ako v rozprávke,

keď stromy ľahnú si pod bielu perinku.

 

Na chvíľu som myslela,

že ja ešte spím,

no zo sna som sa prebrala

pádom ľadovým.

 

Do školy som prišla mokrá,

a dokonca neskoro,

našťastie nič horšieho sa

počas rána nestalo.

 

Teda pokiaľ nepočítam

z vrecka vypadnutý mobil.

Šla som, spadol

a trochu sa mi obil.

 

Domov trielim ostošesť,

musím predsa niečo zjesť.

Beriem husle, tašku veľkú,

bežím rýchlo na tanec.

 

 Len čo husle schytím,

stres a hrôzu cítim.

Struna praskla, jaj Bože!

Kto mi teraz pomôže?

 

Niečo som si zavŕzgala,

potom tanca hodina,

chudák partner, neboráčik,

ku nohe sa zohýna.

 

Našťastie to prežil v zdraví,

ešte ho to so mnou baví.

Balet, jazz a klasika,

štandardu sa vymyká.

 

Domov prídem zničená,

do sprchy a spať,

obité mám kolená,

ako hruška zvykne mať.

 

Čo viac dodať, milí zlatí?

To som ja, tá nešika.

Ako drevo pripadám si,

z normálu sa vymykám.

 

Preto radšej poviem si ja,

beriem pero, papier biely.

Píšem báseň, tvorím rýmy,

rozveselím tým svet celý.

 

 

 

 

 

 

Neprehliadnite


1) Organizáciu školského roka 2020/2021


2) Začiatok činnosti ŠKD od 3.9.2020 len s vypísanou prihláškou

3) Zoznam školských pomôcok

4) Všetky tlačivá nájdete na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net