feed-image

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Prečítané: 15x

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.08.2015  aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021  odklad školskej dochádzky.

 Vážení rodičia budúcich prvákov,

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 by sme Vám chceli  dať do pozornosti, aby ste využili  zápis formou elektronickej prihlášky  od 1. apríla 2021 až  do 10. apríla 2021 vrátane, ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

Elektronická prihláška na zápis do ZŠ, Haniska 290 je aktívna. Prípadne je možnosť dohodnúť sa aj telefonicky alebo mailom  v inom termíne. V deň zápisu Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení - povinné -respirátor, preukázať sa platným negatívnym testom na ochorenie Covid-19, prípadne platnú výnimku z testovania, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy. Prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero na podpis.

Zákonný zástupca sa nemusí v termíne zápisu osobne dostaviť  do školy. Stačí ak vyplníte elektronickú prihlášku najneskôr do 10.04.2021 do 12.00 hod. Ak ste  elektronickú prihlášku vyplnili a odoslali, nie je potrebné nosiť ju do školy.

Overenie údajov v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. O jeho termíne Vás budeme informovať na stránke školy, resp. mailom.
Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť prihlášku z domu, môžete tak urobiť priamo v škole  na zápise s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.


Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky – zmena od 01/2021

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 3 – znenie od 1.1.2021).

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 4 – znenie od 1.1.2021).


Predčasné zaškolenie dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je však  povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania (Zákon 245/2008 Z.z., § 19, ods. 4 – znenie od 1.1.2021). 


O prijatí  dieťaťa   na   základné   vzdelávanie   rozhodne   riaditeľ  školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Všetky informácie nájdete aj na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-a-prijimanie-do-1-rocnika-zs

Zápis do prvého...
Zápis do prvého ročníka Zápis do prvého ročníka
Zápis 4
Zápis 4 Zápis 4
Zápis 2
Zápis 2 Zápis 2
Zápis 1
Zápis 1 Zápis 1


Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net