Projekt PRINED - projekt inkluzívnej edukácie

Prečítané: 3121x
 Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED) má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Logo
Logo Logo
OPV
OPV OPV
EU_ESC_Logo
EU_ESC_Logo EU_ESC_Logo
MPC
MPC MPC
Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.
Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.
Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.
Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko -pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.

Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu, a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého hľadiska.
Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg resp. sociálny pedagóg), ktorí pri práci nebudú pôsobiť len v školách ale aj v teréne.

Činnosť odborného tímu:
- liečebnopedagogická intervencia: arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, ergoterapia, psychomotorická terapia
- psychologická intervencia: diagnostika, poradenstvo, konzultácie
- špeciálnopedagogická intervencia: zmiernenie a odstránenie vývinových porúch učenia, tvorba IVVP, rozvoj jemnej a hrubej grafomotoriky, stimulácia vizuomotoriky, posilnenie zrakovej a sluchovej diferenciácie
- sociálnopedagogická intervencia: spolupráca s rodinou, spolupráca s inštitúciami verejnej správy, prevencia sociálne patologických javov

Krúžková činnosť organizovaná cez projekt PRINED
- učíme sa hravo
- zábavná biológia
- poznávame Bibliu
- angličtina hravo
- futbalmix
- slovenčina hravo
- učíme sa s legom
- vševedko
- bystré hlavičky
- spoznávame prírodu
- nebojme sa matematiky

Konzultačné hodiny:
Školský špeciálny pedagóg: 
pondelok 13.30-15.30
utorok 13.30-15.30 hod.

Školský psychológ:
pondelok 13.30-15.30
streda 13.30-15.30 hod.

Liečebný pedagóg:
utorok 13.30-15.30
štvrtok 13.30-15.30 hod.

Sociálny pedagóg:
pondelok 13.30-15.30
utorok 13.30-15.30 hod.

Čo sa nám podarilo zrealizovať v školskom roku 2014/2015?
- vytvorili sa pracovné miesta pre odborných zamestnancov - psychologička, školská špeciálna pedagogička, liečebná pedagogička, sociálny pedagóg, asistenti učiteľov - spolu 6 zamestnancov
- odborná pedagogická intervencia bola zameraná na sluchovú percepciu, zrakovú percepciu, na sluchovú diferenciáciu, na zrakovú diferenciáciu, na sluchovú a zrakovú diskrimináciu, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, na rozvoj vizuomotoriky, na rozvoj grafomotoriky, na upevňovanie matematických zručností, na zmiernenie vývinových porúch učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, na upevnenie pracovných zručností, sociálnych zručností
- odborná individuálna špeciálno-pedagogická intervencia je zameraná na žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, so slabým prospechom a z marginalizovaných rómskych komunít
- logopedická intervencia je zameraná predovšetkým na rotacizmus - R, sigmatizmus - S, lambdacizmus - L, kapacizmus - K
- škola získala pomôcky na rozvoj motoriky, odbornú výuku, na výchovnú činnosť a hygienické balíčky pre žiakov v hodnote 10 000,- EUR
- v materskej škole prebehla depistáž, ktorá merala školskú zrelosť predškolákov. Následne bol pripravený stimulačný program. Depistáž bola zameraná na základné poznatky, ktoré by predškolák mal ovládať pred nástupom do základnej školy
- boli zriadené krúžky, na ktorých deti trávili zmysluplne voľnočasové aktivity a doučovali sa
- prebehli návštevy v rodinách zo sociálne-znevýhodneného prostredia u žiakov, ktorí mali nedostatočné vzdelávacie výsledky, výchovné problémy, problémové správanie alebo hygienické nedostatky
-zúčastnili sme sa koncertu KMEŤO BAND

Príprava poliev...
Príprava polievky Príprava polievky
Čin čin s kolou
Čin čin s kolou Čin čin s kolou
Riadna kopa
Riadna kopa Riadna kopa
Jablkový koláč
Jablkový koláč Jablkový koláč
Naša práca
Naša práca Naša práca
Učíme sa spoloč...
Učíme sa spoločne Učíme sa spoločne
Ponúkneme aj uč...
Ponúkneme aj učiteľov Ponúkneme aj učiteľov
Nebojme sa mate...
Nebojme sa matematiky Nebojme sa matematiky
Pečieme koláčik...
Pečieme koláčiky Pečieme koláčiky
Dobrú chuť
Dobrú chuť Dobrú chuť
Otvorenie kuchy...
Otvorenie kuchynky Otvorenie kuchynky
Prestrihnutie p...
Prestrihnutie pásky Prestrihnutie pásky

Prvá súťažiaca
Prvá súťažiaca Prvá súťažiaca
Skupina Kmeťoba...
Skupina Kmeťoband Skupina Kmeťoband
Súťažiaci
Súťažiaci Súťažiaci
Spievame
Spievame Spievame


Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite

Zber čistých plastových vrchnáčikov od 12.novembra do konca decembra

Vianočná akadémia 9.12.2018 od 16.00 hodiny.
Zraz účinkujúcich v klube o 15.45 hod. 

PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2018 ZŠ Haniska and design by za.jo.net