Tanečná horúčka v prúžkovanom tričku Tanečná horúčka v sivom tričku Tanečná horúčka v červenom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku Tanečná horúčka v bielom tričku
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Karanténa v 1.B triede

Prečítané: 6x

Od piatku, 21.1.2022 ostávajú žiaci 1.B doma na dištančnom vzdelávaní. Karanténa trvá do 30.1.2022. Nástup  do školy je v pondelok 31.1.2022 s potvrdením od pediatra.

Rozvrh hodín na dištančné vzdelávanie bude vypublikovaný v najbližších dňoch. 

Karanténa v 5. ročníku

Prečítané: 8x
Dnešným dňom piatok 21.1.2022 ostávajú žiaci 5. ročníka doma na dištančnom vzdelávaní. Karanténa trvá do 28.1.2022. Nástup  do školy je v pondelok 31.1.2022 s potvrdením od pediatra.

Rozvrh hodín na dištančné vzdelávanie bude vypublikovaný v najbližších dňoch. 

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Prečítané: 10x

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

 Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.

 Výchovný poradca do 1. februára 2022 informuje uchádzačov a zákonných zástupcov neplnoletých uchádzačov o týchto skutočnostiach:

 

a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

- najviac dva netalentové odbory,

- najviac dva talentové odbory.

 

b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

 

c) Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva, https://www.minedu.sk/terminy-konania-prijimacich-skusok-pre-skolsky-rok-20222023-a-termin-zverejnenia-zoznamu-uchadzacov-podla-vysledkov-prijimacieho-konania-pre-skolsky-rok-20222023/ .

 

d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača - mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

 

e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.

 

f) Prihlášku možno podať:

- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo

- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

 

  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný  odbor:

a) predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022 zverejní na webovom sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách,

link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych- odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-

sposobilost/.

 

  • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky

a) predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

  • Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov. Toto potvrdenie predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

 

  • Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

a)predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

 

  • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti

a) predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

 

  • Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania a) predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

 

  • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,

a) predkladá len uchádzač,ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

 

  • Kópie vysvedčení

a) predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

 

  • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha)

a)  predkladá len uchádzač,ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

 

 

 

Forma podania prihlášky

 

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

 

b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14.marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

 

c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

 

d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

 

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

a) Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR / od 1. januára 2022.

 

b) Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

 

c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.

 

d) Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

 

e) Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

 

 

 

Stredné školy

a) Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

 

b) Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania, žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

 

 

Prijímacie skúšky

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

 

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

a) Riaditeľ strednej školyzverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

b) Zákonný zástupca najneskôr 23.mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou č. 2 tohto usmernenia.

Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

c) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Prečítané: 17x
Dňa 13.1.2022 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci prešli testom z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania. Sme nesmierne radi, že náš deviatak Peter Výrostko sa stal úspešným riešiteľom tohto náročného testu a dokonca obsadil druhé miesto. Gratulujeme!

Nástup žiakov do školy od 10.januára 2022

Prečítané: 23x

Návrat do škôl ...
Návrat do škôl od 10.januára 2022 Návrat do škôl od 10.januára 2022
Nosenie rúšok
Nosenie rúšok Nosenie rúšok


V pondelok 10.01.2022 sa opäť začína prezenčné  vyučovanie.

Prosíme  rodičov, aby žiakov pred nástupom do školy pretestovali.

Pri nástupe nezabudnite priniesť alebo cez edupage poslať  Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti.

Fungovanie škôl sa bude opäť riadiť  Školským semaforom.


Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva naďalej povinné rúška.

V zaužívanom režime bude fungovať aj ŠKD, školská jedáleň a krúžky.

Veríme, že spoločnými silami zvládneme náročné obdobie, ktoré nás čaká, ukončenie prvého polroka šk.roka 2021/2022, úspešnú reprezentáciu na súťažiach a olympiádach

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2022 ZŠ Haniska and design by za.jo.net