Vesmír očami štvrtákov 1 Vesmír očami štvrtákov 2 Vesmír očami štvrtákov 3 Vesmír očami štvrtákov 4 Vesmír očami štvrtákov 5
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Vyučovanie od 19.4.2021

Prečítané: 3x
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy.), okrem končiacich ročníkov základných škôl v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT- u schváleného príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky (ďalej len „COVID AUTOMAT“) do IV. stupňa varovania. 

V ostatných ročníkoch na druhom stupni základných škôl a v končiacich ročníkoch základných škôl zaradených uznesením vlády Slovenskej republiky podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania pokračuje školské vyučovanie pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

Pre nástup na prezenčnú výučbu je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test žiaka II. stupňa aj jedného zákonného zástupcu!

Najlepšie je využiť elektronickú formu Vyhlásenia cez Edupage (v časti žiadosti), kde môžete nahrať do prílohy negatívny test žiaka, ako aj zákonného zástupcu, resp. výnimku z testovania alebo potvrdenie o II. dávke vakcíny. 

Na stiahnutie: 

 Priloha_c._8a_-pre_ziakov_2._stupna.docx

Vyučovanie od 12.4.2021

Prečítané: 4x
Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/11929:1-A1810 Základná škola, Haniska 290 od 12.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a činnosť ŠKD. 

V platnosti naďalej ostáva povinnosť odovzdať triednemu učiteľovi pri nástupe žiaka vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s preukázaním sa výsledkom negatívneho testu jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.

Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu ako doteraz. 

Odporúčame využiť elektornickú formu čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, prostredníctvom Edupage.

Krajské kolo matematickej olympiády kategória Z9

Prečítané: 12x
16. marca 2021 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády pre kategóriu deviatakov. Zúčastnila sa ho Katka Kačmáriková, ktorú od víťaza delilo len sedem bodov. Katka, blahoželáme a držíme palce v ďalšom štúdiu na strednej škole.

Okresné kolo Matematickej olympiády

Prečítané: 11x
Koncom marca, presnejšie 31.3.2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Matematickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Hoci úlohy boli veľmi náročné, krásny úspech získal v svojej kategórii ôsmak Peter Výrostko, ktorý obsadil prvé miesto. V svojej kategórii sa úspešným riešiteľom stal aj Samuel Szunyog zo siedmeho ročníka. Obom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Prečítané: 15x

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.08.2015  aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021  odklad školskej dochádzky.

 Vážení rodičia budúcich prvákov,

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 by sme Vám chceli  dať do pozornosti, aby ste využili  zápis formou elektronickej prihlášky  od 1. apríla 2021 až  do 10. apríla 2021 vrátane, ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

Elektronická prihláška na zápis do ZŠ, Haniska 290 je aktívna. Prípadne je možnosť dohodnúť sa aj telefonicky alebo mailom  v inom termíne. V deň zápisu Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení - povinné -respirátor, preukázať sa platným negatívnym testom na ochorenie Covid-19, prípadne platnú výnimku z testovania, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy. Prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero na podpis.

Zákonný zástupca sa nemusí v termíne zápisu osobne dostaviť  do školy. Stačí ak vyplníte elektronickú prihlášku najneskôr do 10.04.2021 do 12.00 hod. Ak ste  elektronickú prihlášku vyplnili a odoslali, nie je potrebné nosiť ju do školy.

Overenie údajov v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. O jeho termíne Vás budeme informovať na stránke školy, resp. mailom.
Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť prihlášku z domu, môžete tak urobiť priamo v škole  na zápise s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.


Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky – zmena od 01/2021

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 3 – znenie od 1.1.2021).

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole (Zákon 245/2008 Z.z., § 28a, ods. 4 – znenie od 1.1.2021).


Predčasné zaškolenie dieťaťa

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je však  povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania (Zákon 245/2008 Z.z., § 19, ods. 4 – znenie od 1.1.2021). 


O prijatí  dieťaťa   na   základné   vzdelávanie   rozhodne   riaditeľ  školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Všetky informácie nájdete aj na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-a-prijimanie-do-1-rocnika-zs

Zápis 3
Zápis 3 Zápis 3
Zápis 1
Zápis 1 Zápis 1
Zápis 6
Zápis 6 Zápis 6

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2021 ZŠ Haniska and design by za.jo.net