Výzva splnená 1 Výzva splnená 2 Výzva splnená 3 Výzva splnená 4 Výzva splnená 5
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole, Haniska 290, 044 57 Haniska od 1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020

Prečítané: 51x

Tieto pokyny  sú vydané v súlade s usmerneniami  MŠVVaŠ a RÚVZ a budú podľa potreby priebežne aktualizované.

Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniskaa (ďalej len „škola“) bude znovuotvorená 1. júna 2020 pre

-           žiakov 1. až 5. ročníka

-           žiakov špeciálnej triedy – všetky ročníky – elokované pracovisko v Sokoľanoch

Znovuotvorené pre žiakov budú aj :

- školský klub

- školská jedáleň

Hlavným zámerom návratu do školy podľa MŠVVaŠ je pre deti znovuobjavenie získaných návykov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnovenie prirodzeného socializačného prežívania v rovesníckych skupinách, zníženie zaťaženia zákonných zástupcov. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

 O znovuotvorení školy rozhodol zriaďovateľ Obec Haniska (25.5.2020).

Na otvorenie a prevádzku školy je zabezpečený odborný personál. Škola je pripravená materiálne, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

 

Povinnosť zákonného zástupcu:

 Zákonný zástupca dodržiava tieto pokyny riaditeľa školy:

-          Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 

-          Žiak sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, ak v daný deň potrebuje absolvovať lekárske vyšetrenie. Na druhý deň môže nastúpiť do školy iba s potvrdením v žiackej knižke o lekárskom ošetrení.  

 

-          Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 

-          Do školy privedie žiaka v čase medzi 7.00 – 7.45, do budovy školy zákonný zástupca nevchádza.

 

-          Odchod žiaka zo školy písomne vyznačí vo vyhlásení. Bez podpísaného prehlásenia, že dieťa môže odísť zo školy samé, ho zo školy nepustíme.

 

-          Ak bude žiak navštevovať školský klub, zákonný zástupca písomne uvedie predpokladaný čas odchodu žiaka z klubu /nie je nevyhnutné ho dodržať, údaj je len informačný/.

 

-          Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonnému  zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

 

Žiak

Príchod žiakov do školy na ZŠ Haniska 290, 044  57 Haniska  bude realizovaný dvoma vstupmi do školy:

a) Žiaci prichádzajúci pešo a autobusom budú vchádzať cez veľkú bránu.

b) Žiaci prichádzajúci autom budú vchádzať cez malú bránku okolo detského ihriska, kde týmto žiakom bude odmeraná teplota priamo v aute cez stiahnuté okienko. Ak bude všetko  v poriadku, žiak pôjde do školy, v prípade teploty odchádza žiak domov.

 

-          Po príchode do školy bude žiakom každé ráno meraná teplota zamestnancom školy.

-          Po príchode do školy si žiak dezinfikuje ruky.

-          Po príchode do školy si žiak do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

-          Po uložení vecí do skrinky odchádza priamo do svojej skupiny, nezdržiava sa na chodbe.

-          Rešpektuje pokyny vyučujúcich i všetkých dospelých.

-          Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej  skupiny, v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-
vzdelávací proces.

-          Dodržiava hygienické pravidlá počas pobytu v škole.

-          Zdržiava sa počas celého dňa len vo svojej skupine.

-          Do školskej jedálne odchádza len so svojou skupinou, s rúškom. Pred obedom si dezinfikuje ruky. Jedlo a pitie si nedokladá. Príbor si neberie sám.

Klokan

Prečítané: 58x

Vážení rodičia a milí Klokani a Klokankovia,

konečne sme sa dočkali informácie, že dlho očakávaný matematický Klokan naozaj bude a bude online.

Všetky potrebné informácie nájdete na:https://matematickyklokan.sk/ 

Budúci týždeň si budete môcť vyskúšať prístupové heslá na cvičnom teste a od 8.-12.6.2020 už prebehne súťaž. Každý kto sa prihlásil dostane v ďalšej správe prístupové heslo.

Držíme Vám všetkým palce a prajeme veľa úspechov

Začiatok vyučovania

Prečítané: 60x

Vážení rodičia,chceli by sme Vás informovať, že 19.5.2020 na pedagogickej rade sme prebrali akým spôsobom začne vyučovanie od 1.6.2020 pre 1.-5. ročník. Presné usmernenie Vám bolo zaslané cez edupage, kde nájdete aj  dotazník, v ktorom by Ste mohli vyjadriť Váš záujem (potrebné vyplniť do 26. mája 2020, 15:00). Po vyhodnotení dotazníka zameraného na prieskum záujmu o začiatok vyučovania zriadovateľ rozhodne v tejto veci.

Do konca mája sa uskutočnia rodičovské združenia s triednymi učiteľmi cez zoom (elektronicky) podľa rozpisu, aby ste sa mohli zúčastniť vo viacerých ročníkoch podľa tohto rozpisu:

1.A 21.5. (štvrtok) o 16,00 h.

1.B 20.5. (streda) o 17,00 h.

2.A 22.5. (piatok) o 17,00 h.

2.B 21.5. (štvrtok) o 16,00 h.

3.r. 20.5. (streda) o 17,00 h.

4.r. 20.5. (streda) o 17,00 h.

5.r. 22.5. (piatok) o 16,30 h.

6.r. 25.5. (pondelok) o 17,00 h.

7.r. 26.5. (utorok) o 17,00 h.

8.r. 26.5. (utorok) o 17,00 h.

9.r. 26.5. (utorok) o 17,00 h.

Triedni učitelia sa tešia na stretnutia s Vami, kde sa budete môcť vyjadriť a diskutovať o tomto priebehu vyučovania.

Prajeme Vám hlavne pevné zdravie!

vedenie školy ZŠ Haniska 290

Prijímacie pohovory na stredné školy

Prečítané: 62x
Chceli by sme Vás informovať o ďalšom postupe k umiestneniu žiakov na SŠ.

Podľa usmernenia o organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

tu nájdete celé znenie: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss


Vás teraz čaká:


- vyjadrenie SŠ o prijatí/neprijatí do 29.5.2020

- Vy do 4.júna - máte podať záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na SŠ, ktoré nájdete v prílohe tejto správy vo formáte, ktorý Vám vyhovuje (Word, Pdf). Spôsob je na Vás ako to doručíte podľa bodu 1.6 niektoré stredné školy ponúkajú možnosť aj osobne doniesť dané potvrdenie


1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený tu: https://cloud2u.edupage.org/cloud/zavazne_potvrdenie.pdf?z%3A7XO2k%2FeimYysIIXBwQsRGz9ePP%2F2iJAMrYnFs2WF04atMZvmZv5qiRLJxLdUsy3g

1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).


Vašou úlohou je potom, doklad o umiestnení Vášho dieťaťa na SŠ doručiť späť nám, aby sme vedeli vyhodnotiť umiestnenie žiakov na SŠ. Samozrejme spôsob je v tejto situácii najlepšie cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy teda :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , ZŠ Haniska 290,044 57 Haniska, prípadne aj osobne, keďže vyučovanie začína od 1.6.2020 na vedenie školy, ale to Vás poprosíme len v krajnom prípade z hygienických a epidemiologických dôvodov.

Zo všetkými ďalšími otázkami naďalej kontaktujte výchovnú poradkyňu prípadne vedenie školy.

Držíme palce a veríme, že všetci budete spokojní s výsledkami umiestnenia na SŠ

s pozdravom

vedenie školy  

Máj 2020 v ŠKD

Prečítané: 65x
KORONA 19

21.storočie, rok 2020, nám navždy utkvie v pamäti. 
Zákerná choroba nás zasiahla všetkých - dôchodcov, mladých, aj deti. 

Teraz sme si všetci rovní, 
Slovák, Američan a či Rus, 
všetci sme malí a bezmocní
na vírus. 

Mali sme všetko, zdravie, šťastie aj pokoj, 
všetko nám spadlo rovno do lona, 
kým neprišla tá pliaga, nemoc
celosvetová ,,korona". 

A preto teraz nemyslí len na svoj gágor a na svoje bruško, 
neváhaj a nehanbí sa, a ber rúško. 

Len tak to všetci zvládneme, 
keď si pravidelne ruky myjeme
a všetky nariadenia a pokyny rešpektujeme. 

Až potom sa priblíži deň, 
ako veľká povodeň. 
Keď nad svetom sa veľká nádej vznáša, 
keď Dávid pobije Goliáša. Túto na mieru šitú básničku v tejto zložitej dobe, zložil náš školský spisovateľ Pavol Majoroš. Ďakujeme! 

A nezabúdame priložiť ani výtvory detí pod vedením vychovávateľov. Ich ,,home office"
Farebná angličt...
Farebná angličtina Farebná angličtina
Naše výtvory
Naše výtvory Naše výtvory
Šiškové srdiečk...
Šiškové srdiečko Šiškové srdiečko
Vyrob si sám
Vyrob si sám Vyrob si sámNeprehliadnite

Ešte stále nám môžete venovať 2% z Vašich daní - obe tlačivá môžete zasielať na adresu školy poštou, resp. mailom na ,, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. "

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Situáciu sledujeme a informáciu budeme aktualizovať.
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net