Turnaj v Ždani - 1. miesto Turnaj prípravkárov
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Máj 2020 v ŠKD

Prečítané: 90x
KORONA 19

21.storočie, rok 2020, nám navždy utkvie v pamäti. 
Zákerná choroba nás zasiahla všetkých - dôchodcov, mladých, aj deti. 

Teraz sme si všetci rovní, 
Slovák, Američan a či Rus, 
všetci sme malí a bezmocní
na vírus. 

Mali sme všetko, zdravie, šťastie aj pokoj, 
všetko nám spadlo rovno do lona, 
kým neprišla tá pliaga, nemoc
celosvetová ,,korona". 

A preto teraz nemyslí len na svoj gágor a na svoje bruško, 
neváhaj a nehanbí sa, a ber rúško. 

Len tak to všetci zvládneme, 
keď si pravidelne ruky myjeme
a všetky nariadenia a pokyny rešpektujeme. 

Až potom sa priblíži deň, 
ako veľká povodeň. 
Keď nad svetom sa veľká nádej vznáša, 
keď Dávid pobije Goliáša. Túto na mieru šitú básničku v tejto zložitej dobe, zložil náš školský spisovateľ Pavol Majoroš. Ďakujeme! 

A nezabúdame priložiť ani výtvory detí pod vedením vychovávateľov. Ich ,,home office"
Farebná angličt...
Farebná angličtina Farebná angličtina
Venček
Venček Venček
Naše výtvory
Naše výtvory Naše výtvory
Rozkvitnutá púp...
Rozkvitnutá púpava Rozkvitnutá púpavaPrihláška na náboženskú alebo etickú výchovu

Prečítané: 90x
Milí rodičia, 

prosíme Vás, aby ste po prihlásení na Edupage cez rodičovské konto (predchádzajúci mail), vyplnili formulár, ktorý je záväznou prihláškou na náboženskú alebo etickú výchovu na budúci školský rok. Nestačí, ak sa prihlásite zo žiackeho konta, zákonný zástupca musí zo svojho konta potvrdiť danú prihlášku. Každý žiak je povinný vybrať si jeden z predmetov.

Termín uzavretia formulára je 22. máj 2020. 

Rodičovské konto na EDUPAGE

Prečítané: 92x

 Milí rodičia,

väčšina z Vás už rodičovské konto má a aktívne ho aj využíva, či už pri prezeraní známok, resp. sledovaní rôznych správ. Ale niektorí toto konto ešte stále nemajú a obrátili sa na nás, aby sme aj im umožnili si to nastaviť. Tak tu sú informácie k zriadeniu si rodičovského konta pre prístup k elektronickej žiackej knižke a ďalším funkciám pre elektronickú komunikáciu so školou.

PREČO SI VYTVORIŤ KONTO?

Doteraz Vám boli doručené prístupové mená zhodujúce sa s menom Vášho dieťaťa a s ním aj heslo pre prihlásenie. Ako rodič si však nižšie popísaným postupom môžete vytvoriť automaticky samostatné konto, ktoré má nasledujúce výhody:

Pokiaľ máte (alebo budete mať) na ZŠ viac ako jedno dieťa, Vaše rodičovské konto Vám umožní vidieť výsledky všetkých detí naraz pod jedným prihlásením

 V rodičovskom konte si môžete kedykoľvek bez problémov zmeniť heslo, prípadne aj prihlasovací e-mail

 V prípade, že budete komunikovať so ZŠ, bude zrejmé, že vystupujete ako rodič a nedôjde k zámene s kontom žiaka

Každý rodič (otec aj mama) môže mať samostatné konto. Podmienkou je, že rodič uviedol svoju e-mailovú adresu v údajoch poskytnutých ZŠ na začiatku školského roku.

 V budúcnosti, keď predpokladáme spustenie aj ďalších funkcií elektronickej komunikácie bude vytvorenie samostatného žiackeho a rodičovského konta nevyhnutnosťou

 Rodičovské konto môžete použiť aj v mobilnej aplikácii Edupage

 

AKO SI VYTVORIŤ KONTO

Vytvorenie rodičovského konta prebieha automaticky cez stránku školy v nasledujúcich krokoch:

1. V internetovom prehliadači prejdite na stránku školy na adrese: http://haniskaskola.edupage.sk a kliknite na položku „Prihlásenie“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu

2. Kliknite na text „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“ nachádzajúce sa pod tlačidlom „Prihlásiť sa“

3. Zobrazí sa Vám nové okno pre zadanie e-mailovej adresy pre zaslanie prístupového mena a hesla.

4. Do položky „Email/Používateľské meno:“ zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli ZŠ

5. Stlačte „Odoslať“

6. Na Vami zadanú e-mailovú adresu bude zaslaný overovací e-mail s predmetom „Edupage - Prihlásenie“ POZOR: je možné, že sa tento e-mail bude nachádzať v záložke Nevyžiadaná pošta/Spam.

7. Kliknite na overovací link, ktorý je uvedený v texte mailu

8. Otvorí sa Vám okno portálu edupage,org:

9. Kliknite na položku „Zmeniť heslo

10. Otvorí sa Vám okno pre nastavenie/zmenu hesla k Vášmu prihlasovaciemu menu:

11. Vyplňte do oboch položiek nové heslo a kliknite na „Zmeniť heslo

12. Prihláste sa na stránke http:// haniskaskola.edupage.sk pomocou mena (e-mailová adresa) a hesla (ktoré ste si v predchádzajúcich krokoch zvolili) a používajte výhody rodičovského konta.

 

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Prečítané: 94x
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory. podľa profilácie školy Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
1.4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.
1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

2. Riaditeľ základnej školy
2.1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.3. a 1.4. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
2.2. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.

3. Riaditeľ strednej školy
3.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.
3.2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
3.3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
3.4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
3.5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
3.6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
3.7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
3.8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
3.9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
4.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, čisa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
4.2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
4.3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac. Možnosť zvýšenia počtu žiakov sa nevzťahuje na študijné odbory skupiny 82 a 86.
4.4. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.
4.5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

5. Spoločné ustanovenia
5.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
5.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.
5.3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
5.4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.
5.5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.
5.6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
5.7. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.
5.8. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.
5.9. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
5.10. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 3).

Apríl 2020 v ŠKD

Prečítané: 161x

Aj napriek zlej životnej situácii, v čase koronakrízy, učitelia pokračujú vo vyučovaní v programe  EDUPAGE, do ktorého sa zapojili aj vychovávatelia z ŠKD.  Zadávaním ľahkých úloh nadväzujú na učivo a vo výchovno-vzdelávacom programe posielajú deťom námety na voľnočasové  aktivity, ktorými si môžu  spríjemniť chvíle doma. Nesmierne oceňujú práce, ktoré im deti spätnou väzbou posielajú. Tu sú niektoré z nich: 

Práca v ŠKD 7
Práca v ŠKD 7 Práca v ŠKD 7
Práca v ŠKD 1
Práca v ŠKD 1 Práca v ŠKD 1
Práca v ŠKD 15
Práca v ŠKD 15 Práca v ŠKD 15
Práca v ŠKD 12
Práca v ŠKD 12 Práca v ŠKD 12

Neprehliadnite


1) Organizáciu školského roka 2020/2021


2) Začiatok činnosti ŠKD od 3.9.2020 len s vypísanou prihláškou

3) Zoznam školských pomôcok

4) Všetky tlačivá nájdete na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net